فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا امکان تشکیل شرکت با صد در صد سهام دار خارجی در ایران وجود دارد؟    ۱۹-۰۶-۱۳۹۵

image_pdf
طبق قوانین اخیر ناظر بر تشکیل شرکت توسط اتباع خارجی در ایران، امکان تشکیل شرکت با صد در صد سهام دار خارجی در ایران وجود دارد.