فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا امکان خروج سرمایه و عواید حاصل از آن بعد از اتمام سرمایه گذاری وجود دارد؟    ۱۹-۰۶-۱۳۹۵

image_pdf
خروج سرمایه و عواید حاصل از آن بعد از اتمام سرمایه گذاری تحت شرایط خاص مندرج در قوانین مربوطه امکان پذیر است.