فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی    ۲۷-۱۰-۱۳۹۵

image_pdf

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، بر احکامِ صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور به‌عمل آمده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهدشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ به این کنوانسیون پیوسته‌است. برای دسترسی به متن فارسی و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانیسون ۱۹۵۸ نیویورک می‌توانید اینجا کلیک کنید.


واژگان کلیدی: داوری بین المللی , داوری تجاری بین المللی , شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی , کنوانسیون 1958 نیویورک , کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ,