فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا اصولاً تملک زمین در ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر است؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

در مواردی که انجام سرمایه‌گذای خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد؛ تملک زمین به نام شرکت، متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.