فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

آیا تحریم از مصادیق فورس‌ماژور می‌باشد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

مفهوم و مصادیق قوه‌قاهره در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است و رویه واحدی در خصوص پذیرش تحریم‌های اقتصادی به عنوان مصداق قوه‌قاهره وجود ندارد. با این‌حال، در صورت پیش‌بینی تحریم به عنوان قوه‌قاهره در قرارداد، استناد به آن به عنوان قوه‌قاهره قراردادی پذیرفته شده است.