1

آیا سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟

بله، مطابق قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.