فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

شخصیت حقوقی نمایندگی/ شعبه شرکت خارجی مستقل است یا وابسته به شخصیت حقوقی شرکت اصلی می‌باشد؟    ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

image_pdf

نمایندگی یا شعبه هردو به شرکت خارجی وابسته می‌باشند.